ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เข้าเยี่ยมชมดูงานฝ่ายบริการการใช้ประโยชน์เครื่องมือ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการ "ส่งเสริมทักษะด้านเคมี" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมให้นักศึกษามีทักษะในการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือขั้นสูงในการวิเคราะห์ทางเคมี ดังนั้นจึงได้นำนักศึกษาและอาจารย์จำนวน 13 คน เข้าเยี่ยมชมดูงานฝ่ายบริการการใช้ประโยชน์เครื่องมือ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระหว่างวันที่ 23 - 24 มีนาคม 2560 และได้รับความอนุเคราะห์จากนักวิทยาศาสตร์ฝ่ายบริการการใช้ประโยชน์เครื่องมือ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการบรรยายเกี่ยวกับความสำคัญและการประยุกต์ใช้เครื่องมือขั้นสูงในการวิเคราะห์ทางเคมี

ประมวลภาพกิจกรรม

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://goo.gl/photos/utytsxnYMjUqqp4c6

TOP