ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ภูเก็ต