ม.วลัยลักษณ์ ลงนามร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย เพื่อผลิตบัณฑิตรองรับการขยายตัวทางธุรกิจประกันภัย