ห้องหน่วยวิจัยเวชศาสตร์และมะเร็งในนิทรรศการ Health Mansion ในงานวลัยลักษณ์เอ็กซ์โป 2560