ข่าวเด่น

ตามรอยเท้าพ่อ ISSAA 2017_Innovation for tomorrow’s worldงานประชุมวิชาการนานาชาติ The2nd International Symposium on Sustainable Agriculture and Agro-Industry (ISSAA 2017) ภายใต้แนวคิด “Innovation for tomorrow’s world” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2560 โดยสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

การประชุมวิชาการนานาชาติ ISSAA 2017 มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความก้าวหน้า และผลงานทางวิชาการระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย ผู้สนใจในสาขาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ที่เป็นชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมถึงการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ ความโดดเด่น และความเป็นเอกภาพทางวิชาการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เนื่องในโอกาสครบ 25 ปี การสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (29 มีนาคม 2560)

ในพิธีเปิดได้สร้างความประทับใจอย่างมากแก่ผู้เข้าร่วมประชุม เนื่องจากทางผู้จัดงานได้นำแนวคิด “ตามรอยเท้าพ่อ” มาใช้ในการเปิดประชุม โดยประธานในพิธีคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้ทำการแตะลงในแป้นเพื่อหมุนกังหันลมและผลิตไฟฟ้า เพื่อให้หลอดไฟสว่าง โดยเทคโนโลยีนี้ได้ถูกนำมาใช้ในโครงการในพระราชดำริและใช้ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังเน้นให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพของพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงสร้างคุณูปการในสาขาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรไว้ให้ลูกหลานไทยอย่างมากมายกว่า 4,000 โครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการลุ่มน้ำปากพนังในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่แสดงถึงความห่วงใยของพระองค์ในการนำเทคโนโลยีมาสู่การทำการเกษตรและการประมง

งานประชุมนี้ได้รับเกียรติจาก Plenary Keynote ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศคือ
Prof.Dr. Ikuo HIRONO
Professor, Laboratory of Genome Science, Tokyo University of Marine Science and Technology, Tokyo, Japan

Professor Dr. Metha Wanapat
Professor in Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Khon Kaen University, Thailand

Prof.Dr.Jingtair Siriphanich
Professor in Department of Horticulture, Faculty of Agriculture Kamphaengsaen, Kasetsart University, Kamphaengsaen, Nakhon Pathom, Thailand

Prof.Dr.Timothy William Flegel
The Center of Excellence for Shrimp Molecular Biology and Biotechnology (Centex Shrimp), Thailand

Prof.Dr.Soottawat Benjakul
Professor in Food Science and Technology, Department of Food Technology, Prince of Songkla University, Thailand

และยังได้รับได้รับเกียรติจาก Session Keynotes คือ
Dr. Pacharathon Simking
Lecturer in Division of Animal Health Science, Rajamangala University of Technology Thanyaburi. Pathumthani, Thailand

Associate Professor Dr.Anil Kumar Anal
Head; Department of Food Agriculture and Bioresources, Asian Institute of Technology, Thailand

Associate Professor. Dr. Wanna Choorit
Biotechnology Program, School of Agricultural Technology, Walailak University

Associate Professor Dr. Somsak Maneepong
Plant Science, School of Agricultural Technology, Walailak University, Thailand

Assistant Professor Dr. Amonsak Sawusdee
Marine and coastal resources management technology Program, School of engineering and resources management, Walailak University

งานประชุมนี้มีผู้เข้าร่วม 104 คน จาก 26 มหาวิทยาลัย จำนวน 8 ประเทศ คือ ประเทศอินเดีย ประเทศกัมพูชา ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย ประเทศพม่า ประเทศเวียดนาม ประเทศฟิลิปปินส์และประเทศไทย

รายละเอียดในเว็บไซต์ http://issaa.wu.ac.th/


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://issaa.wu.ac.th/

TOP