บรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทางการปรับตัวของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน มังคุด ในภาคใต้เพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0 ” โดยเกษตรกรดีเด่นประจำปี 2559