ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ม.วลัยลักษณ์ เสริมสร้างศักยภาพของอาจารย์ จัดประชุมวิชาการ “การเรียนรู้เชิงรุก”มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา จัดโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้เชิงรุก” ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ “Active Learning : Classrooms of the Future ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ การพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Active Learning

ส่วนส่งเสริมวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะทำงานพัฒนาการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้เชิงรุก” ครั้งที่ 5 เนื่องในโอกาสครบปีที่ 25 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของอาจารย์ จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้ต่อยอดความรู้และประสบการณ์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รวมไปถึงการเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่เหมาะสมกับบริบทและธรรมชาติของผู้เรียน ซึ่งเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 มีปาฐกถาพิเศษ ภายใต้หัวข้อ “Active Learning: The Changing Classroom Scenarios” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษารองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต กล่าวว่า โปรแกรม Learning เป็นโปรแกรมที่จะทำให้นักศึกษามีสมรรถนะพอที่จะถึงระดับที่จะไปฝึกต่อได้ โดยขึ้นอยู่กับตัวคน คือ ความสามารถของตัวคนที่จะไปทำงานบางอย่าง แต่ถ้าเป็นการทำงานนั้นให้ประสบความสำเร็จควรจะต้องมีสรรถนะอย่างไรบ้าง โดยห้องเรียนก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการถ่ายทอดความรู้ ดังนั้น ห้องเรียนต้องตอบสนองปรัชญาความรู้ของผู้เรียนที่เขาไม่สามารถมองเห็นได้ มีบรรยากาศหลายอย่างที่จะต้องเอื้ออำนวยให้ผู้เรียนได้มีการเรียนรู้ซึ่งการจะสอนหรือสร้างเด็กคนหนึ่งนั่น หมายความว่าเรากำลังจะบอกว่าเขาจะประสบความสำเร็จในอีก 5 หรือ 10 ปี เป็นหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบให้เขาประสบความสำเร็จให้ได้

ทั้งนี้ การจัดงานประชุมวิชาการดังกล่าวได้แบ่งรูปแบบการเรียนรู้ ดังนี้ ปาฐกถาพิเศษ/บรรยายพิเศษ จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนรู้เชิงรุก การนำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบนำเสนอด้วยวาจา (Oral Presentation) และแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) และการแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประมวลภาพ

ข่าวโดย นางสาวณัฐกฤตา บุญศิริ นักศึกษาช่วยงานส่วนประชาสัมพันธ์

ภาพโดย นางสาวบารีอ้น ยี่แหล่หมัน นักศึกษาช่วยงานส่วนประชาสัมพันธ์

TOP