ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Building Information Modeling (BIM) เพื่อเท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน: การอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2017

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จัดโครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Building Information Modeling (BIM) เพื่อเท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน : การอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2017 สำหรับสถาปนิกวิชาชีพ วิศวกรและผู้สนใจทั่วไป โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ 27 – 28 เมษายน 2560 ณ ห้องจงกลนี โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

ทั้งนี้ โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน อาหารว่าง เอกสารและ Notebook สำหรับประกอบการอบรม รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่านเท่านั้น

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
1. มีความรู้พื้นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
2. มีความรู้พื้นฐานในการใช้งาน AutoCAD เบื้องต้น
3. ควรเป็นผู้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเขียนแบบ ออกแบบทางด้านงานสถาปัตยกรรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และสมัครเข้าร่วมโครงการ ได้ที่
1.คุณปรียารัตน์ ธรฤทธิ์ ดวงแก้ว โทรศัพท์ 075-673532
2.คุณกฤษฎา ศรีสว่าง โทรศัพท์ 075-673509-10

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 21 เมษายน 2560 ในวันและเวลาราชการกำหนดการ
ใบสมัคร
หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ

TOP