ข่าวทั่วไป

อาจารย์สำนักวิชาศิลปศาสตร์ได้รับเชิญจากเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยหารือประเด็นผู้หญิงกับอนาคตการเมืองไทยอาจารย์ ดร.อัมพร หมาดเด็น อาจารย์ประจำหลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ได้รับเชิญจากเอกอัครราชทูต กลิน ที. เดวีส์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เข้าร่วมหารือเรื่อง "Future of Thai Politics" Women's Leadership ณ บ้านพักที่ 108 ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา

การพบปะครั้งนี้ เป็นการร่วมหารือ แลกเปลี่ยน และเสนอแนวทางการทำงานร่วมกัน ระหว่างเอกอัครราชทูต กลิน ที. เดวีส์ ภริยา เจ้าหน้าที่ระดับสูงแผนกต่างๆ ของสถานทูตสหรัฐอเมริกา และผู้หญิงไทยอีก 9 คน ที่มีบทบาทในการทำงานประเด็นผู้หญิงจากหลายภาคส่วน เช่น การเมืองและนโยบาย วิชาการและการศึกษา ประชาสังคม สื่อสารมวลชน เศรษฐกิจ แรงงาน สุขภาพ สิทธิและสันติภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.facebook.com/usembassybkk/photos/a.119472568073894.14299.116453438375

TOP