ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ปาฐกถาพิเศษ “การศึกษาไทยสู่ระดับสากล”