ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) สนองพระราชดำริ โดย เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบนวันนี้ (31 มีนาคม 2560) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) สนองพระราชดำริ โดย เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัยและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายภาคใต้ตอนบน ตลอดจนบุคลากรในหน่วยงานพัฒนาท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานฐานทรัพยากร ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีนักวิจัย บุคลากรมหาวิทยาลัยในเครือข่ายภาคใต้ตอนบน ผู้นำหน่วยงานท้องถิ่นและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมกว่า 100 คนโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประธานกล่าวเปิดงาน รองศาสตราจารย์ ดร. ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และประธานคณะทำงานเครือข่ายเชิงประเด็น (เครือข่าย C-อพ.สธ.) ภาคใต้ตอนบน กล่าวรายงาน

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวว่า การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) สนองพระราชดำริ โดย เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน ในครั้งนี้เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายฯให้มีความต่อเนื่องและขยายความร่วมมือด้านการวิจัยและวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายและประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมของเครือข่ายฯ พัฒนาต่อยอดร่วมกัน ตลอดจนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบนต่อไป

นับเป็นโอกาสดีที่ผู้เข้าร่วมการสัมมนาจะได้รับความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในแนวทางการสนองพระราชดำริและได้นำไปใช้ในการวางแผนและพฒนาท้องถิ่น เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้มีความรักและเห็นคุณค่าของทรัพยากรท้องถิ่นที่มี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะหน่วยงานการศึกษาของรัฐในพื้นที่ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทำตามวิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยที่ว่า “เป็นองค์การธรรมรัฐ เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล”

กิจกรรมสำหรับการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) สนองพระราชดำริ โดย เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติบรรยายพิเศษแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินโครงการ (อพ.สธ.) โดยนักวิจัยที่ร่วมสนองพระราชดำริและอนุรักษ์ทรัพยากรพื้นถิ่น ประกอบด้วย การบรรยาย เรื่อง การสำรวจความหลากหลายพันธุ์ไม้ในวัดต่างๆ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารวย เมฆานวกุล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การบรรยาย เรื่อง พันธุ์พืชในวัฒนธรรมของชาวไทยทรงดำบนฐานทรัพยากรชุมชน โดย ดร.กฤษณะ ทองแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี การบรรยาย เรื่อง การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทุเรียนพันธุ์พื้นเมือง โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี อิสรไกรศีล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การบรรยาย เรื่อง การท่องเที่ยวบนฐานภูมิปัญญาฐานราก จังหวัดชุมพร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชลดรงค์ ทองสง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชุมพร การบรรยาย เรื่อง งานวิจัยจากทรัพยากรพื้นถิ่น โดย นางสาวจุฑามาศ ศุภพันธ์ และนางสาวสุจิตรา ชูเกิด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและการบรรยาย เรื่อง ชุมชนกับการอนุรักษ์พันธุ์พืชท้องถิ่น โดย นางสาวรัชฎา คชแสงสันต์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ช่วงบ่าย ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เป็นวิทยากรนำพัฒนาโจทย์วิจัย "การพัฒนางานวิจัยสู่การสนองพระราชดำริฯ"

ประมวลภาพ

ข่าวและภาพ โดย นางสาวชลธิชา ปานแก้ว ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP