ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

โครงการจัดค่ายและแข่งขันหุ่นยนต์ “นักประดิษฐ์น้อย ตามรอยพ่อ”Creative Land ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาร่วมกับศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดค่ายและแข่งขันหุ่นยนต์ “นักประดิษฐ์น้อย ตามรอยพ่อ” ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ในปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านหุ่นยนต์กำลังได้รับความสนใจจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ในทุกระดับเนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่สามารถพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การคำนวณ การออกแบบเทคโนโลยี พัฒนาการคิดอย่างสร้างสรรค์ และสามารถบูรณาการทักษะหลายๆ ด้านด้วยกัน นอกจากนี้สามารถนำเข้ามาบูรณาการเป็นสื่อและเครื่องมือในการเรียนการสอนได้หลากหลาย ด้วยเหตุผลนี้เพื่อส่งเสริมความเป็นอัจฉริยะและศักยภาพของนักเรียนด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ให้ก้าวสู่สากล เป็นการพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้เรียน กระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงาน เกิดแรงบันดาลใจที่จะประดิษฐ์คิดค้น

โครงการจัดค่ายและแข่งขันหุ่นยนต์ “นักประดิษฐ์น้อย ตามรอยพ่อ” จัดขึ้น ๒ วัน ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ในวันแรกวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ได้มีการจัดอบรมการประกอบหุ่นยนต์ ๒ ประเภท ๑. ประเภทหุ่นยนต์ชักคะเย่อ ๒. ประเภทหุ่นยนต์ลากจูง โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต๔ นายสำราญ คงเพ็ชร มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมโครงการจัดค่ายและแข่งขันหุ่นยนต์ “นักประดิษฐ์น้อย ตามรอยพ่อ” จำนวน ๔ เขต จำนวน ๔๐ ทีม ทีมละ ๓ คน รวม ๑๒๐ คน และในวันที่ ๒ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นการแข่งขันหุ่นยนต์ ๒ ประเภท ๑. ประเภทหุ่นยนต์ชักคะเย่อ ๒. ประเภทหุ่นยนต์ลากจูง ณ อาคารคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประมวลภาพ

ภาพและข่าว พิมพิศา แสงมณี , ลักษณ์นารา แก้วสนั่น
นักศึกษาช่วยงาน ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP