ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ส่วนสื่อสารองค์กร ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับ ธนาคารธนชาต จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร Smart Professional Imageส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับธนาคารธนชาต จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร Smart Professional Image โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ประณม ถาวรเวช ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ จอห์น โรเบิร์ด เพาเวอร์ส เป็นวิทยากร

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับธนาคารธนชาต จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร Smart Professional Image ให้แก่นักศึกษาและผู้สนใจ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และเตรียมความพร้อมสู่การทำงานในอนาคต โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมรับฟังกว่า 1,200 คน

อาจารย์ประณม ถาวรเวช ได้พูดถึงการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองเพื่อเข้าสู่โลกการทำงาน ทั้งเรื่องการแต่งกายที่ต้องเหมาะสมกับกาลเทศะและหน้าที่การงาน เรื่องของบุคลิกภาพของตัวเอง การพูดจา การยืน การเดิน การนั่ง ฯลฯ รวมทั้งภาพลักษณ์ที่สื่อสารความเป็นตัวตนของตัวเองและองค์กร

นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาจากผู้รู้และมีประสบการณ์ด้านบุคลิกภาพ โดยคุณภาณุมาศ ทองธนากุล คุณพิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร และคุณอรกานต์ จิวะเกียรติ เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งได้พูดคุยถึงการปรับเปรียบพฤติกรรมให้สอดคล้องกับการทำงานและการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อก้าวสู่โลกของการทำงาน

ประมวลภาพ

ภาพและข่าวโดยนางสาวจันทร์ทิฆัมพร เมฆใหม่ , นางสาวจิตราภรณ์ บุญรอด
และนางสาวมณีรัตน์ สะสมสงค์

TOP