ส่วนสื่อสารองค์กร ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับ ธนาคารธนชาต จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร Smart Professional Image