ประกาศรายชื่อผุู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ สังกัดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี