ข่าวการศึกษา

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ "ชนะเลิศอันดับ 1" การแข่งขันตอบปัญหาทางเภสัชกรรม ประจำปีการศึกษา 2559นักศึกษาสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัล "ชนะเลิศอันดับ 1" และอีก 2 รายการ จาก 4 รายการ ในการแข่งขันระดับประเทศ “โครงการแข่งขันทักษะทางด้านเภสัชกรรม ประจำปีการศึกษา 2559” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม อาคารอาทิตย์อุไรรัตน์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยมีคณะเภสัชศาสตร์จากสถาบันต่างๆ เข้าร่วมการแข่งขัน รวม 15 สถาบัน

การแข่งขันตอบปัญหาทางเภสัชกรรม ประเภททีม 4 คน ประกอบด้วย นายธรรมฤทธิ์ ทัศศรี นายพงศกร นวเลิศปัญญา นายภูวดล หมื่นระย้า และนางสาวขนิษฐา ธุระกิจ ได้รับรางวัล "ชนะเลิศอันดับ 1" นายธิติ รัตนาคม ได้รับรางวัล "รองชนะเลิศอันดับ 1" การแข่งขันโปสเตอร์หัวข้อ “นวัตกรรมที่ช่วยแบ่งเบาภาระเภสัชกร” นายธนกฤต อุเต็น และ นางสาวมาดีนา จริยศาสน์ ได้รับรางวัล "ชมเชยอันดับ 1" การแข่งขันซักประวัติการเลือกใช้ยาและการให้คำแนะนำที่ถูกต้อง ภาคภาษาอังกฤษ และนางสาววรรณธนพร สายนุ้ย และ นางสาวภาวินี หวานสนิท ได้เข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขันซักประวัติการเลือกใช้ยาและการให้คำแนะนำที่ถูกต้อง ภาคภาษาไทย

โอกาสนี้สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้และสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยและสำนักวิชา

ประมวลภาพ

TOP