ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญเภสัชกรเข้าร่วมประชุมวิชาการ Clinical decision making : case based learning for pharmacists

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญเภสัชกรเข้าร่วมประชุมวิชาการ Clinical decision making: case based learning for pharmacists ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง ~ 10.5)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมการประชุมได้ที่ http://rxcpe.wu.ac.th/registerflist.php?conferid=00001

TOP