ขอเชิญเภสัชกรเข้าร่วมประชุมวิชาการ Clinical decision making : case based learning for pharmacists