ข่าวทั่วไป

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ร่วมกับเครือข่ายพุทธิกาขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วม workshop เบาใจ-ไขชีวิต
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับเครือข่ายพุทธิกาขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม workshop เบาใจ-ไขชีวิต ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องเสริมทักษะ อาคารวิชาการ 9 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

“ถ้าชีวิตเป็นเกม คุณจะเล่นอย่างไรให้ชนะ?
ถ้าคุณรู้ว่า เกมจะจบลงอย่างไร... คุณก็จะรู้ว่าต้องทำอย่างไรก่อนเกมจะจบ”

ชีวิตและความตายเป็นเรื่องที่เราน่าจะได้คุยกัน กับเพื่อนหรือครอบครัว การพูดคุยเรื่องนี้อย่างลึกซึ้งจะเปิดโอกาสให้ได้ทบทวนตนเอง และเข้าใจคนรอบข้างมากขึ้น ก่อนถึงวันที่การพลัดพรากจะมาถึง และเมื่อถึงเวลาวิกฤติของชีวิตก็จะทำให้เรารับมือได้อย่างเท่าทัน
บ่อยครั้งการพูดคุยเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องยาก และไม่รู้จะเริ่มอย่างไร “เกมไพ่ไขชีวิต” จะช่วยให้คุณเริ่มต้นพูดคุยเรื่องชีวิตและความตายได้อย่างง่าย และสนุก มีคุณค่ามากกว่าที่คุณคิด เป็นการเริ่มต้นที่จุดจบเพื่อรู้ว่าจะเดินไปอย่างไรบนเส้นทางชีวิต
กิจกรรม เกมไพ่ไขชีวิต จะช่วยสํารวจรอบด้านของทุกความสัมพันธ์ ทุกมุมของความต้องการทั้งทางด้านกาย ใจ สังคม และปัญญา เพื่อความพร้อมรับมือกับวันที่จะจบเกม
ขอเชิญนักศึกษาและบุคคลากร ผู้สนใจร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของเกมที่สร้างบทสนทนาเรื่องชีวิตและความตาย อย่างง่ายและสนุก
จากเกมสร้างบทสนทนาเรื่องชีวิตอย่างง่ายและสนุกของ เกมไพ่ไขชีวิต สู่การสร้างบทสรุปการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพด้วย สมุดเบาใจ รูปแบบหนึ่งของเอกสารแสดงเจตนาล่วงหน้าเกี่ยวกับ สุขภาพช่วงสุดท้าย และการตายดี เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Advance Directive หรือ Living will ตาม พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 12

ขอเชิญร่วมกิจกรรม เบาใจ- ไขชีวิต ที่จะช่วยสํารวจความต้องการเมื่อท่านเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของชีวิต ทั้งทางด้านกาย ใจ สังคม และปัญญา เพื่อความพร้อมรับมือกับความเจ็บป่วยและการพลัดพราก

สมุดเบาใจ
สมุดเบาใจ คือ รูปแบบหนึ่งของหนังสือแสดงเจตนาล่วงหน้าเลือกวิธีการรักษาในช่วงท้ายของชีวิต ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 12 หรือ Living Will ซึ่งบุคคลสามารถจัดทำเตรียมไว้ใช้ยืนยันเจตนาของเจ้าของเมื่อเข้าสู่วิกฤตช่วงสุดท้ายของชีวิต

เกมไพ่ไขชีวิต
เกมสร้างบทสนทนาเรื่องชีวิตและความตาย ซึ่งเป็นเรื่องที่เราน่าจะได้คุยกันกับเพื่อนหรือครอบครัว การพูดคุยเรื่องนี้อย่างลึกซึ้งจะทำให้เรา­ได้ทบทวนตนเอง และเข้าใจคนรอบข้างมากขึ้นเมื่อถึงเวลาวิกฤติของชีวิตก็จะทำให้เรารับมือได้อย่างเท่าทัน หลายคนคิดว่าเป็นเรื่องยาก ไม่รู้จะเริ่มอย่างไร เกมไพ่ ไขชีวิต จะช่วยให้คุณเริ่มต้นพูดคุยเรื่องชีวิตและ­ความตายได้อย่างง่าย และสนุก

โครงการ ความตาย พูดได้
โครงการ ความตาย พูดได้ ดำเนินงานภายใต้แผนงานเผชิญความตายอย่างสงบ เครือข่ายพุทธิกา
และชุดโครงการสร้างเสริมสุขภาวะในช่วงท้ายของชีวิต สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย (THAPS) มีวัตถุประสงค์ในการสื่อสารสร้างความตระหนัก วิถีสู่การตายอย่างสงบ แก่สาธารณะ และได้รับทุนสนับสนุนการดำเนินงานจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พศ. 2557-2559
www.budnet.org/peacefuldeath


 

กำหนดการ

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องเสริมทักษะ อาคารวิชาการ 9 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

13.00-13.30 ลงทะเบียน
13.30 - 16.00 เริ่มกิจกรรม เบาใจ-ไขชีวิต
16.00-16.30 กิจกรรม ไพ่ใบสุดท้าย

การลงทะเบียน

รับบุคคลผู้สนใจทั่วไปจำนวน 50 คน (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่
1. นพ. ธารินทร์ เพ็ญวรรณ โทรศัพท์ 089-8374898 Email tharin.ph@wu.ac.th
2. Google form
https://goo.gl/bQ6UZr


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://goo.gl/bQ6UZr

TOP