กิจกรรม SER at First sight 2017 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร