ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สำนักวิชาศิลปศาสตร์และสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมจัดโครงการ “ การวิจัยระดับปริญญาตรี ในเวที วลัยลักษณ์เอ็กซ์โป 2560 ”

สำนักวิชาศิลปศาสตร์และสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม การวิจัยระดับปริญญาตรี ภายใต้หัวข้อ “ การวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : ความท้าทายและโอกาส ” ในวันที่ 1 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ อาคารปฎิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

การวิจัยระดับปริญญาตรีฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนาคุณภาพผลงานด้านวิจัยของนักศึกษาปริญญาตรี รวมถึงสถาบันการศึกษา และเพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ๆ ภายในงานมีการนำเสนอผลงานของนักศึกษาด้านงานวิจัย และโครงงานรูปแบบบรรยาย ซึ่งในครั้งนี้มีสถาบันที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยการนำเสนอถูกแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 ภาษา วรรณกรรมและสื่อมวลชนศึกษา กลุ่มที่ 2 กฎหมาย การเมือง การบริหารรัฐกิจและวิสาหกิจ กลุ่มที่ 3 เศรษฐกิจท้องถิ่น สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศึกษา กลุ่มที่ 4 ชาติพันธ์วรรณนาและคติชนวิทยา

ในการจัดกิจกรรม โครงการ “ การวิจัยระดับปริญญาตรี ในเวที วลัยลักษณ์เอ็กซ์โป 2560 ” กรรมการพิจารณาจากคุณภาพและการนำเสนอ ซึ่งรางวัลมีด้วยกัน 4 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ภาษา วรรณกรรม และสื่อมวลชนศึกษา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายอมรินทร์ ณ พิบูลย์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษัณ ในชื่อบทความ จากเขาชื่อกานต์ ถึง เทวดาเดินดิน ความคิดทางสังคมของ มจ.ชาตรี เฉลิมยุคล ในประชาธิปไตยแบ่งบาน กลุ่มที่ 2 กฎหมาย การเมือง การบริหารและวิสาหกิจ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายเพธาสิทธิ์ ทองสุข คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในชื่อบทความ ยกเลิกโทษประหารชีวิตในประเทศไทยผ่านการศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายระหว่างประเทศ กลุ่มที่ 3 เศรษฐกิจท้องถิ่น สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศึกษา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายสุริยา แปลงจะโปะ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษัณ ในชื่อบทความ พัฒนาเศรษฐกิจแม่ขรี จังหวัดพัทลุง และ กลุ่มที่ 4 ชาติพันธุ์วรรณนาและคติชนวิทยา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวปนัดดา ชุมดำ หลักสูตรอาเซียนศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในชื่อบทความ นุนุส : ภาพสะท้อนชีวิตแม่บ้านอินโดนีเซียนในต่างแดน

TOP