ทุนวิจัย : ขยายเวลารับข้อเสนอโครงการวิจัยกลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ถึงวันที่ 17 เมษายน 2560