ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ทุนวิจัย : ขยายเวลารับข้อเสนอโครงการวิจัยกลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ถึงวันที่ 17 เมษายน 2560

ขยายเวลารับข้อเสนอโครงการวิจัยกลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 เมษายน 2560 ภายใต้โครงการ การสร้างความมั่นคงทางอาชีพในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

ในปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับทุนโครงการท้าทายไทย กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการ “การสร้างความมั่นคงด้านอาชีพในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช” โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นหน่วยประสานงาน โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาชีพ จำนวน 4 อาชีพ ซึ่งเป็นอาชีพที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีฐานองค์ความรู้เดิม และเป็นอาชีพที่ถูกระบุอยู่ในแผนแผนบทการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ของโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้แก่

การทำสวนส้มโอทับทิมสยาม ตำบลคลองน้อย จังหวัดนครศรีธรรมราช
การทำนาข้าวพันธุ์พื้นเมือง ตำบลขนาบนาก ตำบลปากแพรก ตำบลท่าพญา และตำบล บ้านเพิง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
การทำไร่จาก ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
การปลูกพืชผัก ตำบลท่าซอม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

นักวิจัยจัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์ม ส่งมายังผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยผ่านความเห็นชอบของคณบดี หรือหัวหน้าหน่วยงานที่สังกัด เพื่อเข้าสู่กระบวนการประเมินจำนวน 3 ชุด พร้อมไฟล์ MS-word และ PDF ส่งมายังอีเมลล์ sujinda.yo@wu.ac.th กรณีต้องการสอบถาม สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการ นางสาวสุจินดา ย่องจีน อีเมลล์ sujinda.yo@wu.ac.th โทร 3567 หรือ โทร 083 – 0003574 ภายในวันที่ 17 เมษายน 2560

ประกาศทุนวิจัยเชิงพื้นที่ ปี60 http://ird.wu.ac.th/?attachment_id=2046
เอกสารประกอบแนบท้ายประกาศ http://ird.wu.ac.th/?attachment_id=2050
แบบฟอร์มการรับข้อเสนอโครงการ http://ird.wu.ac.th/?attachment_id=2048  


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP