ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรการจัดการฐานขอมูลดวย Microsoft Access รุ่น 9 ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการจัดการฐานขอมูลดวย Microsoft Access รุ่น 9 วันที่ 22-24 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี

ผูเขาอบรมจะไดเรียนรูถึงการออกแบบและจัดการฐานขอมูล เช่น ระบบบริหารงานบุคคล ระบบงานคลังสินค้า ระบบงานขาย ระบบงานบัญชี ระบบคลินิค ระบบบริหารงานประชุม ระบบจองรถ เป็นต้น เพื่อจัดเก็บข้อมูลอยางเปนระบบ สามารถสรางฐานขอมูล ออกแบบตาราง สรางแบบสอบถาม ออกแบบฟอรม และรายงาน ตลอดจนวิธีการสรางและเรียกใชงานแมโครได และสามารถสงผานขอมูลจากโปรแกรม MS-Access ไปยังโปรแกรม Excel ได้อีกด้วย เหมาะสําหรับผูที่เริ่มตนใชงานฐานขอมูล หรือผูที่ตองการออกแบบและจัดการฐานขอมูลดวย Microsoft Access

วิทยากรบรรยายโดย ดร.เปรมฤดี นุ่นสังข์

ค่าใช้จ่าย (รวมเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน)
• บุคลากร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ม.วลัยลักษณ์ ท่านละ 4,000 บาท
• บุคคลทั่วไป ท่านละ 4,500 บาท


สมัครพร้อมชำระเงินภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ได้รับส่วนลด ดังนี้
• สมัครรวมกัน 3 คน ลด 20%
• สมัครรวมกัน 2 คน ลด 15%
• สมัคร 1 คน ลด 10 %

(ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและไม่ถือเป็นวันลา) สอบถามและสมัครได้ที่ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี ชั้น 9 อาคาร P.C.Tower ถนนกาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร.089-6521250-1 e-mail: wu.surat@gmail.com หรือทางเว็บไชต์ http://surat.wu.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://surat.wu.ac.th/news-access9.php

TOP