ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ร่วมกับบริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานประชุมวิชาการ The Pharmacist Forums: Current issues in hospital drug selectionสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาของโรงพยาบาล เพื่อให้ได้ยาที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพในการรักษา และปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมทั้งให้สอดคล้องกับหลักการทางวิชาการที่มีการปรับปรุงพัฒนาให้ทันสมัยอยู่เสมอนั้นมีความซับซ้อนเป็นอย่างมาก อีกทั้งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่จะประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2560 นั้น มีผลบังคับใช้กับการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาของโรงพยาบาลของรัฐอีกด้วย

ดังนั้นการนำพระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้มาใช้กับการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาร่วมกับหลักการทางเภสัชศาสตร์และหลักการทางการแพทย์ เพื่อให้ได้ยาที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย จึงเป็นความท้าทายของเภสัชกรจัดซื้อในโรงพยาบาลของรัฐเป็นอย่างยิ่ง สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับบริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดการประชุมวิชาการ “The Pharmacist Forums : Current issues in hospital drug selection” เมื่อวันที่ 1 - 2 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม โซ โซฟิเทล ซึ่งได้รับความสนใจจากหัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม เภสัชกรฝ่ายจัดซื้อ เภสัชกรฝ่ายข้อมูลยา จากโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศ และได้รับการตอบรับที่ดีจากการจัดประชุมวิชาการดังกล่าว

ประมวลภาพ

TOP