มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประชุมวิชาการ Living Will and Palliative Care