ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญชวนฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง "ภูเขาน้ำแข็งใต้ผิวน้ำ : กระบวนการรับมือกับปัญหาและค้นหาศักยภาพตนเอง"สาขาวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง "ภูเขาน้ำแข็งใต้ผิวน้ำ : กระบวนการรับมือกับปัญหาและค้นหาศักยภาพตนเอง" วิทยากรโดย คุณวัชรารัศมิ์ ศักดิ์สุวิมล (คุณตา สุรางคนา สุทนทรพนาเวช) พิธีกร นักแสดง และอดีตรองนางสาวไทยปี ประจำปี 2534 ในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 12.00-15.00 น. ณ ห้อง 301 อาคารเรียนรวม 5 และวันพุธที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โครงการภูเขาน้ำแข็งใต้ผิวน้ำ : กระบวนการรับมือกับปัญหาและค้นหาศักยภาพตนเอง จัดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) ผ่านรายวิชา HUM-105 มนุษยภาพ ชีวิต และการพัฒนาตนเอง และ HUM-115 จิตตปัญญาศึกษา เพื่อช่วยให้นักศึกษาได้ค้นหา ค้นพบศักยภาพที่แท้จริงของตนเอง ดังเช่นภูเขาน้ำแข็งที่ยังมีสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายใต้ผิวน้ำที่มองไม่เห็น เป็นแนวทางในการดำรงชีวิตอย่างมีพลัง มีความสุข พร้อมเผชิญกับทุกสถานการณ์ในชีวิต โดยเข้าใจและยอมรับในคุณค่าของตนเองและผู้อื่นตามที่เป็นจริง

TOP