สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดประชุมนำเสนอความก้าวหน้าการเตรียมการประชุมวิชาการ JCSSE 2017