ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดประชุมนำเสนอความก้าวหน้าการเตรียมการประชุมวิชาการ JCSSE 2017คณะทำงานการจัดประชุมวิชาการ the 14th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE2017) นำโดยท่าน รองศาสตราจารย์ ดร. พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ คณบดีสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ อาจารย์ ดร.กรัณรัตน์ ธรรมรักษ์ และ อาจารย์ ดร.พุทธิพร ธนธรรมเมธี ได้จัดประชุมนำเสนอความก้าวหน้าการเป็นเจ้าภาพการประชุม jcsse 2017 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประสานงาน ม. วลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

ในการนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ครรชิต มาลัยวงศ์ (ราชบัณฑิต) ศาสตราจารย์ ดร. ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ (ราชบัณฑิต) และตัวแทนคณะกรรมการอำนวยการจากสถาบันเครือข่ายกว่า 20 สถาบันทั่วประเทศเข้าร่วมการประชุม

อนึ่ง การประชุมวิชาการ the 14th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE2017) ได้จัดต่อเนื่องกันมานานกว่า 13 ปี โดยในปี 2017 ซึ่งเป็นครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุม ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2017 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมได้ที่ http://jcsse2017.wu.ac.th/

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://jcsse2017.wu.ac.th/

TOP