ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

คณาจารย์ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับ คลินิกเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์ สังกัดศูนย์บริการวิชาการ สร้างความสำเร็จในการบูรณาการความร่วมมือด้านการบริการวิชาการสู่หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณาจารย์ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับ คลินิกเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์ สังกัดศูนย์บริการวิชาการ สร้างความสำเร็จในการบูรณาการความร่วมมือด้านการบริการวิชาการสู่หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ เป็นต้นมา การบูรณาการความร่วมมือบริการวิชาการเพื่อดำเนินงานโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สังกัดศูนย์บริการวิชาการ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงาน ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานเป็นอย่างดีจากผู้เชี่ยวชาญภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้เชี่ยวชาญภายนอกมหาวิทยาลัย ภาคีเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั้งเกษตรกรในชุมชน สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ที่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน “เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้และนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ในการเพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประชารัฐซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่ต้องการทำเพื่อประเทศชาติและประชาชนส่วนรวมอย่างแท้จริง

หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หมู่บ้านแม่ข่าย วท.) เป็นการสร้างกระบวนการพัฒนาหมู่บ้านด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) อย่างต่อเนื่อง มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างหมู่บ้านแม่ข่ายที่สามารถเป็นต้นแบบและขยายผลถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับไปยังหมู่บ้านอื่นๆ ด้วยวิทยากรท้องถิ่น โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษาเป็นพี่เลี้ยงด้านวิชาการ

โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมดำเนินงานมีดังนี้๑. หมู่บ้านฟาร์มปลานิลคุณภาพสู่มาตรฐาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พ้วน เพ่งเซ้ง กลุ่มวิจัยนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงปลานิล สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เป็นหัวหน้าโครงการ ดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ตำบลบางศาลา อำเภอปากพนัง และตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับคณะผู้เชี่ยวชาญจากสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิชาการจัดการ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครศรีธรรมราช เกษตรกรวาสนาพันธุ์ปลา และกำลังวางแผนดำเนินกิจกรรมร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อจัดกิจกรรมต่อเนื่องในปีงบประมาณ ๒๕๖๑๒. หมู่บ้านปศุสัตว์อินทรีย์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต เมืองแก้ว หน่วยวิจัยปาล์มน้ำมัน สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เป็นหัวหน้าโครงการ ดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับคณะผู้เชี่ยวชาญจากสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิชาการจัดการ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) เกษตรกรวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะบ้านแร่ ผู้ประกอบการอัครฟาร์ม จังหวัดภูเก็ต และกำลังวางแผนดำเนินกิจกรรมร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช๓. หมู่บ้านสวนครัวปลอดภัย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วาริน อินทนา หน่วยวิจัยไม้ผลเขตร้อน สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เป็นหัวหน้าโครงการ ร่วมกับคณะผู้เชี่ยวชาญจากสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิชาการจัดการ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) เกษตรกรวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองคล้าสามัคคี และกำลังวางแผนดำเนินกิจกรรมร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมวลภาพ

TOP