ข่าวทั่วไป

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 และสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที่ 11 มีนาคม 2560 มีมติเห็นชอบและอนุมัติกำหนดตำแหน่งทางวิชาการให้แก่คณาจารย์จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรศักดิ์ ด่านวรพงศ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์
2. อาจารย์ ดร.วรพงศ์ ภู่พงศ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมี
3. อาจารย์ ดร.อภิชาต อธิไภริน อาจารย์ประจำสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
4. อาจารย์ ดร.ดุษฎี ชินนาพันธ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีวเคมี


TOP