ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 12/๒๕60 ตำแหน่งนักวิชาการ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 13/๒๕60 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2560 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

ก. รายชื่อ
001 นางสาวผาณิต พรหมรักษ์
002 นายสนอง ทองยอด
003 นายเอกนรินทร์ จันทร์รักษ์
004 นายณัฐวุฒิ ทองประพันธ์
005 นายคณิศร ละอองวรรณ
006 นายสุนันท์ ช่วยชู


ข. กำหนดการสอบ
วันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 262 ชั้น 2 อาคารวิชาการ 4 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

อนึ่งหากผู้สมัครทีี่มีสิทธิ์สอบไม่มาสอบตามกำหนดการข้างต้นถือว่าสละสิทธิ์การสอบ


TOP