ข่าวเด่น

ประชาคมวลัยลักษณ์ ร่วมรดน้ำขอพรจากอธิการบดี เนื่องในวันสงกรานต์ 2560

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 12 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม “วลัยลักษณ์สงกรานต์สืบสานประเพณีปีใหม่ไทย 2560” เพื่ออนุรักษ์และธำรงไว้ซึ่งประเพณีไทยและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรและผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมสืบสานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมอย่างคับคั่ง ณ อาคารบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีม.วลัยลักษณ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รักษาการแทน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้ร่วมกันสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์หลังจากนั้นชาววลัยลักษณ์ได้ร่วมกันรดน้ำขอพรจากทีมผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นทั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ได้กล่าวอวยพรผู้เข้าร่วมงานว่า ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ชาววลัยลักษณ์ทุกคน มีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาและเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อน พัฒนามหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้ก้าวหน้าต่อไป และหากเดินทางไปเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ขอให้ใช้ความระมัดระวัง ขับรถอย่างมีสติ เดินทางไปกลับอย่างปลอดภัย

ประมวลภาพ

ข่าวโดย นายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร
ภาพโดยนายบรรพต ใบมิเด็น ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP