ประชาคมวลัยลักษณ์ ร่วมรดน้ำขอพรจากอธิการบดี เนื่องในวันสงกรานต์ 2560