ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พบผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช หารือแผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. อภินันท์ สุประเสริฐ กรรมการและเลขานุการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. พีรศักดิ์ สุทธิโยธิน ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสำนักวิชาสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราชและผู้เกี่ยวข้องจากหน่วยงานภาครัฐ พบนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อหารือยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ทรงมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย ณ ห้องผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ มีเป้าประสงค์เพื่อไม่ให้มีคนและสัตว์เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการไปแล้วในพื้นที่ของ 3 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร อุดรธานีและนครราชสีมา ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชจะเป็นอีกหนึ่งจังหวัดในภาคใต้ที่จะดำเนินโครงการ จากความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ โดยใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในการจัดตั้งศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด(Shelter) เพื่อสานต่อพระปณิธานต่อไป

TOP