ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครพนักงานสังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน สังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 10 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2535

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและภาระงานของตำแหน่ง
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัคร

3. คุณสมบัติอื่น ๆ
3.1 มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธาน และภารกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง
3.2 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
3.3 เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
3.4 เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

4. อัตราเงินเดือนและหรือค่าตอบแทน ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

5. ลักษณะการจ้างงานและเงื่อนไขการจ้าง
5.1 กลุ่มตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ (เฉพาะทาง) ได้แก่ ตำแหน่งนักรังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยกำหนดเงื่อนไขการบรรจุและการทดลองปฏิบัติงานดังนี้
(1) ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการบรรจุ มหาวิทยาลัยกำหนดให้มีการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด จำนวน 2 รายวิชา โดยจะต้องผ่านในระดับคะนน B ขึ้นไป ในกรณีที่ผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดให้ถือว่าไม่ผ่านการประเมินผลการทดลองปฎิบัติงาน
(2) มหาวิทยาลัยกำหนดให้ต้องทดลองปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นเวลา 2 ปี หรือตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง กรณีที่ผ่านการทดลองปฏิบัติงานแล้วจะได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานประจำ

5.2 กลุ่มตำแหน่งปฏิบัติการ (ทั่วไป)
5.2.1 ตำแหน่งระดับปริญญาตรี ได้แก่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานบุคคล) มหาวิทยาลัยกำหนดเงื่อนไขการบรรจุและการทดลองปฏิบัติงานดังนี้
(1) ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการบรรจุ มหาวิทยาลัยกำหนดให้มีการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด จำนวน 2 รายวิชา โดยจะต้องผ่านในระดับคะนน B ขึ้นไป ในกรณีที่ผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดให้ถือว่าไม่ผ่านการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง
(2) มหาวิทยาลัยกำหนดให้ต้องจัดทำสัญญาจ้างทำงานโดยมีกำหนดระยะเวลาการจ้างดังนี้
- สัญญาแรก 2 ปี โดยต้องผ่านการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานเป็นเวลา 6 เดือน และ/หรืออาจมีการขยายเวลาทดลองปฏิบัติงานต่อได้แต่รวมแล้วไม่เกิน 1 ปี
- สัญญาจ้างต่อไปครั้งละไม่เกิน 4 ปี

5.2.2 ตำแหน่งต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ได้แก่ ตำแหน่งพนักงานรังสีเทคนิค พนักงานเภสัชกรรม เจ้าหน้าที่เวชระเบียน และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยกำหนดให้ต้องจัดทำสัญญาจ้างทำงานโดยมีกำหนดระยะเวลาการจ้างดังนี้
- สัญญาแรก 2 ปี โดยต้องผ่านการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานเป็นเวลา 6 เดือน และ/หรืออาจมีการขยายเวลาทดลองปฏิบัติงานต่อได้แต่รวมแล้วไม่เกิน 1 ปี
- สัญญาจ้างต่อไปครั้งละไม่เกิน 4 ปี

6. สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
6.1. บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานประจำ ให้ได้รับสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลตามระเบียบมหาวิทยาลัยลักษณ์
6.2 บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญาจ้าง ให้ได้รับสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลตามระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เฉพาะตัวพนักงานไม่รวมคู่สมรสและบุตร

7. เอกสารและหลักฐานการสมัคร
7.1 ใบสมัครพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ตามแบบของมหาวิทยาลัย ขอรับได้ที่งานบรรจุและแต่งตั้ง ส่วนการเจ้าหน้าที่ อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7567-3704 โทรสาร 0-7567-3708 หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ทท.บ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-2298-0244-5 โทรสาร 0-2298-0248 หรือสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ http://dp2.wu.ac.th/form.html
7.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 2 รูป
7.3 สำนาใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ระดับปริญญาตรี อย่างละ 1 ฉบับ
7.4 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
7.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน 1 ฉบับ
7.6 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ
7.7 ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ

ให้สำเนาเอกสารทุกฉบับถ่ายลงในกระดาษ A4 เท่านั้น และผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับด้วย

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง (2 ปี) ให้ยื่นหลักฐานการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส./เทียบเท่าด้วย

มหาวิทยาลัยจะรับสมัครเฉพาะผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัครตามข้อ 7 เท่านั้น

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังได้ และหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้วให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงาน

8. การสมัคร
8.1 ผู้ประสงค์สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครก่อนยื่นใบสมัครในอัตราฉบับละ 200 บาท สำหรับตำแหน่งงานที่เป็นพนักงาน และในอัตราฉบับละ 100 บาท สำหรับตำแหน่งงานที่เป็นลูกจ้างชั่วคราว ได้ที่ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ทท.บ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2560 – 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00–15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
8.2 ให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ได้ที่งานบรรจุและแต่งตั้ง ส่วนการเจ้าหน้าที่ อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ทท.บ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2560 – 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30–16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

9. การคัดเลือก
มหาวิทยาลัยกำหนดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือกดังนี้
9.1 ขั้นตอนที่ 1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากใบสมัครเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งที่กำหนดและมีหลักฐานการสมัครตามประกาศเท่านั้น โดยมหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกบุคคลตามความต้องการของมหาวิทยาลัย และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตามขั้นตอนที่ 2
9.2 ขั้นตอนที่ 2 มหาวิทยาลัยจะเรียกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามขั้นตอนที่ 1 มาทำการทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนหรือสอบปฏิบัติ และ/หรือสอบสัมภาษณ์ วิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสมดังนี้
ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป
ข. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
ค. สอบสัมภาษณ์

10. การประกาศผลการคัดเลือก
10.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 23 พฤษภาคม 2560
10.2 กำหนดการสอบ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
10.3 ประกาศผลการคัดเลือก จะแจ้งให้ทราบในวันสอบสัมภาษณ์
หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โปรดติดตามจากประกาศของมหาวิทยาลัย

11. เงื่อนไขอื่น ๆ
11.1 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น
11.2 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี "สำรอง" ไว้ มหาวิทยาลัยจะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก "ตัวจริง" แล้วตามลำดับ และหรือมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม
11.3 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครได้ตามความเหมาะสม
11.4 การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัคร อาจมีความผิดตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงาน/ลูกจ้างชั่วคราว


 

เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัคร
ตำแหน่ง อัตรากำลัง คุณสมบัติ และภาระงาน

1. ตำแหน่งนักรังสีเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 19,000 บาท

สถานภาพการจ้าง พนักงาน

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Job Specification)
1. ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์/รังสีเทคนิค
2. มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค
3. หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งที่สมัครจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
1. ปฏิบัติงานด้านรังสีการแพทย์ขั้นพื้นฐานในการตรวจวินิจฉัย หรือการรักษาทางรังสีวิทยา และตรวจสอบคุณภาพของงานตามมาตรฐานวิชาชีพรังสีเทคนิค เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการตรวจรักษาที่ถูกต้อง เหมาะสม
2. ร่วมปฏิบัติงาน จัดระบบบริหารงานด้านเทคนิคและเครื่องมือด้านใดด้านหนึ่งทางรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ตามบทบาทรังสีเทคนิค เพื่อพัฒนางานด้านรังสีการแพทย์และสาธารณสุข
3. ร่วมปฏิบัติงาน ปรับปรุงและพัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัย และการรักษาทางด้านใดด้านหนึ่งทางรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนางานด้านรังสีการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับผู้รับบริการ
4. ดำเนินการด้านเทคนิคในการป้องกันอันตรายจากรังสี และการกำจัดกากกัมมันตรังสี เพื่อให้ผู้รับบริการมีความปลอดภัยจากรังสี
5. ร่วมศึกษาวิเคราะห์ดำเนินการจัดทำอุปกรณ์ร่วมประกอบการถ่ายภาพ และฉายรังสีในงานด้านใดด้านหนึ่งทางรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนางานด้านรังสีการแพทย์และสาธารณสุข
6. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานบุคคล) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 17,400 บาท

สถานภาพการจ้าง พนักงาน

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Job Specification)
1. วุฒิปริญญาตรี ทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์/การบริหารงานบุคคล หรือสาขาที่เรียกชื่อเป็น อย่างอื่นแต่มีลักษณะเดียวกัน
2. มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคล

รายละเอียดคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
1. ปฏิบัติงานและดำเนินการด้านการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ประเมิน โอนย้าย และ ลาออก เป็นต้น
2. ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง และประเมินบุคคลเพื่อนำมาประกอบการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และพัฒนาระบบการ สรรหา บรรจุ แต่งตั้ง และประเมินบุคคลให้มีความทันสมัย เป็นสากล และสอดคล้องกับนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
3. ร่วมจัดทำระบบข้อมูลด้านงานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง และประเมินบุคคล เพื่อให้มีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และสามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างทันที
4. จัดทำเอกสาร หนังสือราชการ หนังสือรับรอง และคำสั่ง ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ งานสรรหา บรรจุแต่งตั้ง และประเมินบุคคล เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนดไว้
5. ร่วมจัดทำระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประเมินบุคคลคณะต่างๆรวมทั้งแผนงานผู้รับผิดชอบในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการประเมินบุคคล เพื่อให้ปรับปรุงและพัฒนาการประเมินบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
6. ศึกษาและติดตามเทคโนโลยี องค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง และประเมินบุคคล เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
7. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3. ตำแหน่งพนักงานรังสีเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 12,990 บาท

สถานภาพการจ้าง พนักงาน

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Job Specification)
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางรังสีวิทยา ทางรังสีการแพทย์ หรือทางรังสีเทคนิค หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางรังสีวิทยา ทางรังสีการแพทย์ หรือทางรังสีเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานทางรังสีเทคนิค เช่น ปฏิบัติงานในหน่วยงานบริการด้านรังสีเทคนิคเอกชน หรือ ปฏิบัติงานในส่วนงานรังสีเทคนิคในโรงพยาบาล เป็นต้น
2. หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งที่สมัครจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นเกี่ยวกับงานการแพทย์และรังสีเทคนิคอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ช่วยแพทย์และนักรังสีเทคนิคในการตรวจทางรังสี
2. ปฏิบัติงานชั้นต้นเกี่ยวกับการใช้และควบคุมเครื่องเอ็กซเรย์
3. บำรุง รักษา และดูแลอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง เช่น เติมน้ำยาและเบิกน้ำยาล้างฟิล์มเอ็กซเรย์
4. ค้นหา ยืม คืน ฟิล์ม เพื่อนำฟิล์มไปใช้ในการปฏิบัติงาน
5. ติดตามฟิล์ม เพื่อให้แพทย์อ่านผลได้ทันเวลาก่อนการผ่าตัด
6. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ตำแหน่งพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน 12,990 บาท

จำนวน 3 อัตรา

สถานภาพการจ้าง พนักงาน

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Job Specification)
1. ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานทางเภสัชกรรม เช่น ปฏิบัติงานในร้านยา ปฏิบัติงานในส่วนงานเภสัชกรรมในโรงพยาบาล เป็นต้น
2. หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งที่สมัครจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
1. ให้บริการในงานเภสัชกรรม การคุ้มครองผู้บริโภคแก่ผู้ใช้บริการภายใต้การควบคุมกำกับของเภสัชกร เพื่อการบริการอย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน
2. ดูแล บำรุงรักษา เครื่องมืออุปกรณ์ เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและเป็นไปตามมาตรฐาน เช่น จัดเตรียมเคมีภัณฑ์ ภาชนะบรรจุเครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตยา ปรุงยาทั่วไป สำหรับใช้ภายนอก และยารับประทาน ที่มีสูตรหรือส่วนผสมอย่างแน่นอนไม่ยุ่งยาก
3. บันทึก จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลทางเภสัชกรรม และการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง นำเสนอผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน
4. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

5. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เวชระเบียน จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 12,990 บาท

สถานภาพการจ้าง พนักงาน

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Job Specification)
1. ได้รับประกาศนียบัตร ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ ทางการพยาบาล เวชสถิติ เวชระเบียน หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางเวชระเบียน หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานทางเวชระเบียน เช่น ปฏิบัติงานในคลินิกแพทย์ หรือ ปฏิบัติงานในงานเวชระเบียนโรงพยาบาล เป็นต้น
2. หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งที่สมัครจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
1. ให้บริการในงานเวชระเบียน อย่างมีมาตรฐานเพื่อการรักษา ดูแลสุขภาพผู้ป่วย
2. ให้บริการ จำแนกประเภทผู้ป่วย เพื่อการส่งผู้ป่วยไปรับการรักษากลุ่มเฉพาะโรคได้อย่างถูกต้อง
3. ให้รหัสทางการแพทย์ตามมาตรฐานได้อย่างถูกต้องเพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์
4. เก็บรวบรวมข้อมูลทางการแพทย์ เพื่อจัดทำรายงาน และนำเสนอเจ้าหน้าที่ระดับสูงขึ้นไป
5. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

6. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 12,990 บาท

สถานภาพการจ้าง พนักงาน

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Job Specification)
1. ได้รับประกาศนียบัตร ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางเซลล์วิทยา/พยาธิวิทยา หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เช่น ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์เอกชน หรือ ปฏิบัติการทางการแพทย์ในโรงพยาบาล เป็นต้น
2. หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งที่สมัครจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
1. ให้บริการในงานเวชระเบียน อย่างมีมาตรฐานเพื่อการรักษา ดูแลสุขภาพผู้ป่วย
2. ให้บริการ จำแนกประเภทผู้ป่วย เพื่อการส่งผู้ป่วยไปรับการรักษากลุ่มเฉพาะโรคได้อย่างถูกต้อง
3. ให้รหัสทางการแพทย์ตามมาตรฐานได้อย่างถูกต้องเพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์
4. เก็บรวบรวมข้อมูลทางการแพทย์ เพื่อจัดทำรายงาน และนำเสนอเจ้าหน้าที่ระดับสูงขึ้นไป
5. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


TOP