ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

นักศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยีอาหาร คว้ารางวัล ดีมาก ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ระดับปริญญาบัณฑิต ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 4 ณ ม.ราชภัฏเพชรบุรี


นางสาวมาริสา ถวายเทียน นักศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยีอาหาร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คว้ารางวัล ดีมาก ประเภท การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารอุตสาหกรรมเกษตรในการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาบัณฑิต ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ.เพชรบุรี โดย นางสาวมาริสา ถวายเทียน นำเสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง "คุณลักษณะบางประการของน้ำตาลกรวดจากน้ำผึ้งจาก" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ พันพิพัฒน์ และ รองศาสตราจารย์ ดร. มนัส ชัยจันทร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ทั้งนี้ ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญา บัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 4 มีนักศึกษา นำเสนอผลงานทั้งหมด 4 เรื่อง ดังนี้

1. นางสาวมาริสา ถวายเทียน นำเสนอผลงานทางวิชาการภาคโปสเตอร์ เรื่อง "คุณลักษณะบางประการของน้ำตาลกรวดจากน้ำผึ้งจาก" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ พันพิพัฒน์ และ รองศาสตราจารย์ ดร. มนัส ชัยจันทร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

2. นางสาวโชติกา นาคปลัด และ นางสาวศุภรัตน์ พรหมน้อย นำเสนอผลงานทางวิชาการภาคโปสเตอร์ เรื่อง "เสถียรภาพของกุนเชียงหมูปราศจากไนไตรท์ระหว่างการเก็บรักษา " โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. มนัส ชัยจันทร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ พันพิพัฒน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

3. นางสาวสุกัญญา หินกล้า และ นางสาวยุไฮดาฮ์ หลังชาย นำเสนอผลงานทางวิชาการภาคโปสเตอร์ เรื่อง "การใช้สาหร่ายพวงองุ่น (Caulerpa lentillifere J. Agardh) เพื่อการการปรับปรุงคุณภาพน้ำ" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ ฉิ้มสังข์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

4. นางสาวกายศรารัตน์ ดวงขวัญ นำเสนอผลงานทางวิชาการภาคบรรยาย เรื่อง "ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและการแสดงออกของยีน Alcohol dehydrogenase (ADH) ในปาล์มน้ำมันภายใต้สภาวะน้ำท่วมขัง" Genetic relationship and gene expression of Alcohol dehydrogenase (ADH) in oil palm under flooding stress" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://agri.wu.ac.th/index.php/web/agrith/detail/10389

TOP