ข่าวสุขภาพและกีฬา

แจ้งสิทธิการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดบริการทุกวันทำการ เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเป็นผู้ตรวจรักษา เพื่อให้ผู้ใช้บริการทราบ เรื่องสิทธิการรักษาพยาบาลทั้งนักศึกษา พนักงาน และบุคคลภายนอก มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.สิทธิการรักษาพยาบาลของบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แบ่งสิทธิการรักษาพยาบาลของบุคลากรเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
1.1 พนักงานประจำ ครอบครัวพนักงานประจำ และพนักงานสัญญาจ้าง

-กรณีตรวจรักษาโรคทั่วไปใช้บริการในโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยไม่ต้องสำรองเงินจ่ายภายในปีงบประมาณ 2560 และปีงบประมาณ 2561 เป็นต้นไปทางโรงพยาบาลจะอำนวยความสะดวกให้รับบริการโดยไม่ต้องสำรองเงินจ่ายต่อไป
-กรณีอุบัติเหตุ (ยกเว้นครอบครัวพนักงาน) ให้สำรองเงินจ่ายและนำใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย์เบิกคืนที่ส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

1.2ลูกจ้างชั่วคราว
-กรณีสิทธิประกันสังคม โรงพยาบาลท่าศาลา ใช้บริการในโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยไม่ต้องสำรองเงินจ่าย และไม่ต้องมีใบส่งตัว
-กรณีสิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลอื่นๆ มีใบส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัด ระบุให้เรียกเก็บ ค่ารักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลนั้น รับการรักษาพยาบาลโดยไม่ต้องจ่ายเงิน
-กรณีสิทธิประกันสังคม โรงพยาบาลอื่นๆ ใช้บริการในโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้ชำระเงินเอง


2.สิทธิการรักษาพยาบาลของบุคคลภายนอก ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัย
2.1 สิทธิข้าราชการ สวัสดิการพนักงานปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)

-สำรองจ่ายเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลและนำใบเสร็จ ใบรับรองแพทย์เบิกคืนต้นสังกัด


2.2 สิทธิประกันสังคม
-กรณีสิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลอื่นๆ มีใบส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัด ระบุให้เรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลนั้น รับการรักษาพยาบาลโดยไม่ต้องจ่ายเงิน
-กรณีสิทธิประกันสังคม โรงพยาบาลอื่นๆ ใช้บริการในโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้ชำระเงินเอง


2.3 สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง หรือ สิทธิ UC)

-ให้ชำระเงินเอง

หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่ งานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทร 075-673000 ต่อ 7041 หรือ 7014


3. สิทธิการรักษาพยาบาลของนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สิทธิการรักษาพยาบาลของนักศึกษา เจ็บป่วยแบ่งเป็น 2 ประเภท

3.1 สิทธิการรักษพยาบาลหลัก
3.2 สิทธิประกันอุบัติเหตุนักศึกษา

3.1 สิทธิการรักษาพยาบาลหลัก แบ่งเป็น 3 สิทธิ ดังนี้
1.สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง หรือ สิทธิ UC)
คุณสมบัติ
-เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดและไม่มีสิทธิข้าราชการ หรือสิทธิประกันสังคม
-นักศึกษาสามารถเปลี่ยนสิทธิมาใช้สถานบริการ โรงพยาบาลท่าศาลาได้ตั้งแต่วันลงทะเบียน
-นักศึกษาที่ใช้สิทธิข้าราชการของบิดา/มารดา สามารถขึ้นสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้เมื่ออายุครบ 20 ปี
-นักศึกษาที่ใช้สิทธิประกันสังคม สามารถขึ้นสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้เมื่อหมดสิทธิประกันสังคม

การใช้สิทธิ
การใช้สิทธิที่มีสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ระบุสถานบริการ โรงพยาบาลท่าศาลา สามารถรับบริการตรวจรักษาตามสิทธิ์ของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

2. สิทธิข้าราชการ สวัสดิการพนักงานปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) และสิทธิรัฐวิสาหกิจ
2.1 สิทธิข้าราชการ สวัสดิการพนักงานปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)
คุณสมบัติ

-ตามหลักเกณฑ์ของสิทธิ์ข้าราชการ

การใช้สิทธิ
-สำรองจ่ายเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลและนำใบเสร็จ ใบรับรองแพทย์เบิกคืนต้นสังกัดของผู้ปกครอง
-นักศึกษาสามารถสมัคเบิกจ่ายตรงกับโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ต่อเมือ่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯได้ขึ้นทะเบียนจ่ายตรงกับกรมบัญชีกลาง และจะแจ้งให้นักศึกษาทราบในคราวต่อไป

2.2 สิทธิรัฐวิสาหกิจ
คุณสมบัติ
ตามหลักเกณฑ์ของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ

การใช้สิทธิ
-สำรองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลและนำเสร็จ ใบรับรองแพทย์เบิกคืนต้นสังกัดของผู้ปกครอง

3. สิทธิประกันสังคม
คุณสมบัติ
-ทำงานหรือเคยทำงาน ณ สถานประกอบการที่มีการส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน
-เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจตามมาตรา 40

การใช้สิทธ
-กรณีสิทธิประกันสังคม โรงพยาบาลท่าศาลา ใช้บริการในโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยไม่ต้องสำรองเงินจ่าย และไม่ต้องมีใบส่งตัว
-กรณีสิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลอื่นๆ มีใบส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัด ระบุให้เรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลนั้น รับการรักษาพยาบาลโดยไม่ต้องจ่ายเงิน
-กรณีสิทธิประกันสังคม โรงพยาบาลอื่นๆ ใช้บริการในโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้ชำระเงินเอง

3.2 สิทธิประกันอุบัติเหตุ
คุณสมบัติ
-เป็นนักศึกษาสถานภาพปกติ

การใช้สิทธิ
-ตรวจรักษากรณีประสบอุบัติเหตุทุกประเภท ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้สำรองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลและนำใบเสร็จ ใบรับรองแพทย์เบิกคืนได้ที่งานสวัสดิการนักศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา

ภาคผนวก
การขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า/ขอเปลี่ยนหน่วยบริการประจำมาที่ โรงพยาบาลท่าศาลา

ขั้นตอนการดำเนินการ
1. สำเนาบัตรประชาชน (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
2. สำเนาทะเบียนบ้าน (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
3. กรอกข้อมูลในคำร้องขอขึ้นทะเบียนสิทธิ์ได้ที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่ ฝ่ายงานเวชระเบียน หรือ งานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร 075-673000 ต่อ 7041


TOP