ข่าวการศึกษา

ค่ายเสริมสร้างศักยภาพผู้นำการจัดการกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเสริมสร้างศักยภาพผู้นำการจัดกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อเด็กและเยาวชน ระหว่างวันที่ 12 – 13 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนบ้านท่าสูง โดยมี เจ้าหน้าที่ฝ่ายนันทนาการและสื่อความหมายอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา และสมาชิก วงกัวลาบารา อ.ละงู จ.สตูล เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ภาคทฤษฎี ทักษะและประสบการณ์ พร้อมลงมือปฏิบัติจริงร่วมกับนักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวนกว่า 80 คน

นอกจากเพื่อการเสริมสร้างความรู้ และทักษะการจัดกิจกรรมดังกล่าวแล้ว กิจกรรมนี้ยังมีวัตถุประสงค์ช่วยเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักและจิตสำนึกแก่ตนเองในด้านการอนุรักษ์และความสำคัญของการรักษาและฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ และความสำคัญของการจัดการปัญหาขยะในทะเล ก่อนที่จะไปถ่ายทอดให้กับเด็ก เยาวชน และบุคคลอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

TOP