อาจารย์ ม.วลัยลักษณ์ ผู้แทนประเทศไทย โครงการ GYSS ร่วมรับเสด็จฯ ถวายรายงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี