ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Building Information Modeling (BIM) เพื่อเท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน: การอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2017

ตามที่ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Building Information Modeling (BIM) เพื่อเท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน : การอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2017 สำหรับสถาปนิกวิชาชีพ วิศวกรและผู้สนใจทั่วไป โดยกำหนดจัดการอบรมระหว่างวันที่ 27 – 28 เมษายน 2560 นั้น

จึงขอประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 25 ท่าน ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมลงทะเบียนในวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 08.00 น. ณ ห้องจงกลนี ชั้น 2 โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

TOP