ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์บริการการศึกษา

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 11/2560 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์บริการการศึกษา จำนวน 104 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกดังนี้
- ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ
1. นายเสฎฐวุฒิ เทพแก้ว
2. นายพิเชฐ กรดกางกั้น
3. นางสาวสุริยพร อามิตร
4. นางสาวศุภรัตน์ เลิศบุรุษ

- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง คือ
1. นางสาวศิริลักษณ์ พันธมาศ
2. นางสาวปัทมพร ศิริสุข
3. นางสาวกัญจิมา พรหมประสาท
4. นางสาวขนิษฐา เสนา

อนึ่ง มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม

TOP