ข่าวเด่น

ระดับโลก : นักศึกษา ป.เอก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัยยอดเยี่ยมในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ ประเทศจีนนางสาวสิริพร แช่มสนิท นักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล มาแทน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ได้นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Effect of coconut shell based activated carbon containing peppermint oil and its major component on growth of Aspergillus niger and Aspergillus flavus ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2nd International Symposium on Phytochemicals in Food and Medicine ที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือของ The International Society for Chinese Medicine , Phytochemical Society of Europe และ Phytochemical Society of Asia โดยในปีนี้ทาง University of Macau, Fujian Agriculture& Forestry University และ University of Hong Kong ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานขึ้น ณ เมือง Fuzhou ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 7-10 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา

งานประชุมนี้มีผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานเกี่ยวกับคุณสมบัติของสารธรรมชาติและการใช้ประโยชน์จากสารธรรมชาติในอาหารและยา โดยมีนักวิจัยกว่า 470 คน จาก 33 ประเทศทั่วโลก เข้าร่วมเสนอผลงาน ทั้งนี้ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการได้คัดเลือกให้นางสาวสิริพร แช่มสนิท จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประเทศไทย ให้เป็น 1 ใน 6 นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับรางวัล The Best Oral Presentation ในงานประชุมนี้ โดยนางสาวสิริพร แช่มสนิท ได้เข้ารับมอบเงินรางวัลและใบประกาศ ในการเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยดังกล่าว

นอกจากนี้ นักศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อีก 2 คน คือ นางสาวกิติยา สุเหม ได้นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Antifungal activity and chemical composition of the Litsea cubeba และ นายสุเมธี ส่งเสมอ ได้นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Chemical composition and antifungal activity of Michelia alba oil and linalool in vapor phase against Aspergillus flavus ในงานประชุมนี้อีกด้วย โดยผลงานวิจัยทั้งสามเรื่องมี รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล มาแทน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ภายใต้งบประมาณสนับสนุนจากทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://essentialoil.wu.ac.th/

TOP