ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 12/๒๕60 ตำแหน่งนักวิชาการ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จำนวน 11 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 12 เมษายน 2560 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกดังนี้

- ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นางสาวเพ็ญนภา วัยเวก
- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง คือ
1. นายวสันต์ นันทกาล
2. ว่าที่ ร.ต.วงศ์ศักดิ์ ผันผ่อน

อนึ่งมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม

TOP