ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์