ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ศูนย์ความเป็นเลิศ CE-HSMR และโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จัดโครงการสร้างเครือข่ายวิจัยทางคลินิก ครั้งที่ 1คณะทำงานโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยคลินิก ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพฯ (CE-HSMR) จัดโครงการสร้างเครือข่ายวิจัยทางคลินิก ครั้งที่ 1 ร่วมกับศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช อ.ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศ CE-HSMR และหัวหน้าโครงการสร้างเครือข่ายวิจัยทางคลินิก อ.นพ.ธารินทร์ เพ็ญวรรณ หัวหน้าคณะทำงานโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยคลินิก พร้อมด้วย อ.นพ.วีรเธียร ถวัลย์วงศ์ศรี และคุณรัตติยา อักษรทอง จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมจัดกิจกรรมโครงการสร้างเครือข่ายวิจัยทางคลินิก ครั้งที่ 1 โดยมี นพ.สุกิจ มหัธนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช แพทย์ และบุคลากรโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชที่มีความสนใจเกี่ยวกับการทำวิจัยทางคลินิกจำนวน 20 ท่าน เข้าร่วมโครงการ

การจัดโครงการครั้งแรกนี้ มีการแลกเปลี่ยนหัวข้อวิจัยที่สนใจ และโครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการ โอกาส ปัญหา และอุปสรรคในการทำวิจัยทางคลินิก และความเป็นไปได้ในการทำโครงการวิจัยทางคลินิกร่วมกันระหว่าง 2 หน่วยงาน ผลสรุปจากการจัดโครงการครั้งนี้ ได้มีการรวบรวมหัวข้อวิจัย ประเด็นความร่วมมือที่ต้องการการสนับสนุนซึ่งกันและกัน ได้แก่ สิ่งส่งตรวจทางชีวภาพ ระเบียบวิธีวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และการตรวจทางห้องปฏิบัติการณ์ หลังจากนี้คณะทำงานจะได้ทำการจับคู่นักวิจัยที่มีความสนใจร่วมกันจากฝั่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และฝั่งโรงพยาบาลมหาราขนครศรีธรรมราช เพื่อจะได้ร่วมกันพัฒนาเป็นโครงการวิจัยต่อไปในอนาคต

ประมวลภาพ

TOP