ข่าวทั่วไป

ขอเชิญชวนนักศึกษาและผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมนักอ่านพบนักเขียน “ครูทอม คำไทย" หรือจักรกฤต โยมพยอมขอเชิญชวนนักศึกษาและผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมนักอ่านพบนักเขียน “ครูทอม คำไทย" หรือจักรกฤต โยมพยอม ผู้เขียนหนังสือสุนทรภู่ไม่ได้เป่าปี่ และพระอภัยมณีไม่ใช่คนระยอง ในวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 ณ ณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ชั้น 1 เวลา 13.00-16.30 น.

ทั้งนี้สมาชิกบัตร Privilege Card ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้คะแนนสะสมจากการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ต่างๆ ของศูนย์บรรณสารฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://clm.wu.ac.th

TOP