ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่่บริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและนวัตกรรม

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 7/๒๕60 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและนวัตกรรม จำนวน 14 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 14 มีนาคม 2560 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกดังนี้
- ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นางสาวรติยา ก้องก่ำ
- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง คือ
1) นางสาวนาฎนรา ช่วยสถิตย์
2) นางสาวดิษย์ลดา จีนใหม่

อนึ่งมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม


TOP