ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ทีมีการเติบโตสูง (Innovative Startup) สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามที่อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ทีมีการเติบโตสูง (Innovative Startup) สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 1 อัตรา นั้น
บัดนี้ ทางหน่วยงานได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้


1. นางสาวภคกุล ทวีวรรณ
2. ว่าที่ ร.ต.วงศ์ศักดิ์ ผันผ่อน
3. นายชูตระกูล จรตพืช
4. นางสาววนิดา เล่าซี้
5. นางสาวกรกนก สุขะปุนะพันธ์
6. นางสาวดวงกมล ตำนวณกิจ
7. นางสาวกาญจณีย์ ศรีเมือง
8. นางสาวขวัญฤดี มาลากาญจน์
9. นายโสรัจจ์ นนทศักดิ์

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นเข้ารับการสัมภาษณ์ในอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช สอบถามเส้นทางสถานที่สอบสัมภาษณ์ ได้ที่ 075-673-574, 075-673-576


TOP