ข่าวการศึกษา

กีฬาประเพณี มนุษย์-วจก. อุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 18 (กล้าประดู่เกมส์)สำนักวิชาการจัดการ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน กีฬาประเพณี มนุษย์-วจก. อุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 18 (กล้าประดู่เกมส์) ระหว่างวันที่ 21-23 เมษายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยได้รับเกียรติจาก คณบดีสำนักวิชาการจัดการ รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ อาคารพละศึกษา มหาวิทยาลัยลักษณ์

กีฬาประเพณี มนุษย์-วจก. อุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 18 (กล้าประดู่เกมส์) นี้ มีสถาบันเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ในครั้งนี้ จำนวน 5 สถาบัน ประกอบด้วย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา และ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 600 คน

การจัดกิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วย กิจกรรมการแข่งขันกีฬา การแข่งขันผู้นำเชียร์และสแตนเชียร์ และการประกวดดาว-เดือน ดาวเทียม เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพทางกาย และสุขภาพทางใจให้แก่นักศึกษา อีกทั้งเป็นการให้นักศึกษาระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง และรุ่นเดียวกันได้มีการทำงานและทำกิจกรรม และเป็นการสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนิสิตนักศึกษา อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาในการทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวมหรือสังคมต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://management.wu.ac.th/

TOP