ข่าวเด่น

รศ.ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง รักษาการคณบดี สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เดินทางไปเจรจาความร่วมมือกับ Kagoshima Universityรศ.ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง รักษาการคณบดี สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้รับเชิญจาก Kagoshima University ให้ไปนำเสนอสัมมนาในหัวข้อ “Neuroprotective efficacy of natural products against xenotoxicity induced apoptosis and memory loss” และในการเดินทางไปในครั้งนี้ยังได้มีโอกาสเจรจาความร่วมมือ พบปะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรของ Kagoshima University ได้แก่ หัวหน้าแผนกการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ หัวหน้าแผนกกายภาพบำบัด คณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ และคณาจารย์จากคณะทันตแพทยศาสตร์ โดยมีความสนใจในด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การฝึกงาน และการแลกเปลี่ยนบุคลากร และนักศึกษาระหว่างทั้ง 2 สถาบัน นอกจากนี้ Professor Goto และ Professor Majima ซึ่งจบการศึกษาระดับปริญญาเอกจากประเทศแคนาดา และสหรัฐอเมริกา ยังได้ให้ความสนใจงานวิจัยด้านมะเร็งช่องปาก และการประสานความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษาในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยมีแผนมาเดินทางมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ การวิจัย และการสอนนักศึกษาแบบ English program โดยการเดินทางไปเจรจาความร่วมมือในครั้งนี้ขยายผลจากการได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันวิจัยในการไปนำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า ด้าน Alzheimer’s disease ในการประชุม 32nd International Conference of Alzheimer’s disease ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของมหาวิทยาลัย โดยอยู่ในกรอบงบประมาณการสนับสนุนของสถาบันวิจัย ซึ่งทาง Kagoshima University ได้ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านที่พัก ตลอดการระยะเวลาการเจรจาความร่วมมือ

ประมวลภาพ

TOP