รศ.ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง รักษาการคณบดี สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เดินทางไปเจรจาความร่วมมือกับ Kagoshima University