ข่าวเด่น

พิธีมอบเสื้อกาวน์ นักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ 7 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์ให้แก่นักศึกษาแพทย์ รุ่น 7 ในวันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560 ณหอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี จำนวน 47 คน โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธี มีคณาจารย์จากสำนักวิชาแพทยศาสตร์ อาจารย์แพทย์จากโรงพยาบาลตรัง โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ผู้ปกครองและนักศึกษาแพทย์เข้าร่วมโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ได้กล่าวในวาระอันเป็นมงคลนี้ว่า "วันนี้นับเป็นวันอันมีความสำคัญยิ่งของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 ที่กำลังจะเสร็จสิ้นการเรียนในระดับชั้นปรีคลินิกที่สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งต่อไปนักศึกษาจะเริ่มเรียนรู้ทักษะวิชาชีพแพทย์ การดูแลผู้ป่วยควบคู่กับการศึกษาด้านวิชาการทางการแพทย์ โดยจะมีการเรียนการสอนที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกของโรงพยาบาลตรัง และโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตั้งแต่ชั้นปีที่ 4 ถึงชั้นปีที่ 6 เสื้อกาวน์ขาว เป็นสัญลักษณ์ ก้าวแรกสู่วิชาชีพแพทย์ กระผมขอแสดงความยินดีต่อความสำเร็จในก้าวแรกของนักศึกษา และขออำนวยพรให้นักศึกษามีความเจริญก้าวหน้าในการเรียนในระดับที่สูงขึ้น เพื่อเป้าหมายการเป็นแพทย์ที่มีคุณภาพ และมีคุณธรรมจริยธรรมที่สมบูรณ์ต่อไป"อาจารย์ ดร.นายแพทย์ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ กล่าวให้โอวาท ในวาระที่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 7 กำลังจะก้าวสู่การเรียนชั้นคลินิกที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลตรัง และโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ในปีการศึกษา 2560 นับเป็นจุดเปลี่ยนที่นักศึกษาแพทย์จะได้เริ่มดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วย เพื่อฝึกทักษะการปฏิบัติงานทางการแพทย์ควบคู่กับการศึกษาด้านวิชาการ ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอนในเชิงเวชปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น

สำนักวิชาแพทยศาสตร์จึงได้จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์ให้แก่นักศึกษาแพทย์รุ่นดังกล่าวขึ้นเพื่อให้นักศึกษาแพทย์ตระหนักถึงความสำคัญและรับรู้บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นแพทย์ที่ดี มีจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์ กล่าวคือ มีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมอย่างแท้จริง

อย่างไรก็ตามคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ยังได้กล่าวถึงความหมายของเสื้อกาวน์ว่า มีความหมายใน 3 นัย คือ เสื้อกาวน์มีหน้าที่ป้องกันสิ่งสกปรก เช่น เลือด น้ำหนอง เสมหะ เป็นต้น นั่นคือความพร้อมที่จะรับภาระในการดูแลผู้ป่วย กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อสวมเสื้อตัวนี้ สีขาว สีแห่งความสะอาด นั่นคือการดำรงตนให้มีคุณธรรม จริยธรรม จิตใจที่ใส่สะอาด ไม่มีอคติ ลำเอียง ไม่แยกชั้นวรรณะ เชื้อชาติศาสนา พร้อมดูแลผู้ป่วยทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายแพทย์กิตติ รัตนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าศาลา ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การแพทย์เพื่อชาวชนบท” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษาในการประกอบคุณงามความดีในวิชาชีพ เรื่องเล่าจากคลินิก...พี่สู่น้อง โดย บัณฑิตแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อีกด้วย

ข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร
ภาพโดยนางสาวบารีอ้น ยีแหล่หมัน นักศึกษาช่วยงานฝ่ายสื่อสารองค์กร

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://dpr.wu.ac.th/wuphoto/thumbnails.php?album=1467

TOP