ประกาศรับสมัครลูกจ้่างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่่วไป ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม