ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายวิชาการ ครั้งที่ 9/2560 ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ จำนวน 5 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 9/๒๕60 ลงวันที่ 16 มกราคม 2560 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้

1. ตำแหน่งอาจารย์ กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
ก. รายชื่อ
1) นางสาวรติรัตน์ โกละกะ
2) นายพิทักษ์ จันทร์ธรรมชาติ

ข. การสอบ
(1) สอบนำเสนอผลงานวิจัยหรือวิชาการที่เชี่ยวชาญหรือสนใจในเวลา 10 นาที
(ใช้ MS PowerPoint)
(2) สอบสัมภาษณ์

ค. กำหนดการสอบ
วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.00 น. ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร
ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (จ.นครศรีธรรมราช)

2. ตำแหน่งอาจารย์ กลุ่มวิชาพยาธิวิทยา
ไมมีผู้สมัคร

3. ตำแหน่งอาจารย์ กลุ่มวิชาเภสัชศาสตร์
ไมมีผู้สมัคร

4. ตำแหน่งอาจารย์ กลุ่มวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ให้มีสิทธิ์สอบ


TOP