ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายวิชาการ ครั้งที่ 9/2560 ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จำนวน 9 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 17/2560 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้

ก. รายชื่อ

1. อาจารย์ ตำแหน่งที่ 1
ดร.กษม วงศ์ประชุม

2. อาจารย์ ตำแหน่งที่ 2
ดร.กฤษณา มณีรัตน์

3. อาจารย์ ตำแหน่งที่ 3
รศ.ดร.สหพัฒน์ บรัศว์รักษ์

4. อาจารย์ ตำแหน่งที่ 4
ไม่มีผู้สมัคร

5. อาจารย์ ตำแหน่งที่ 5
(1) ผศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์
(2) ดร.สุมาลี อบเชย

6. อาจารย์ ตำแหน่งที่ 6
รศ.ดร.วีระนุช นิสภาธร

ข. การสอบ
(1) สอบนำเสนอผลงานวิจัยหรือวิชาการที่เชี่ยวชาญหรือสนใจในเวลา 10 นาที
(ใช้ MS PowerPoint)
(2) สอบสัมภาษณ์

ค. กำหนดการสอบ
มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

 


TOP