นักศึกษาเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในโอกาส 10 ปี เภสัชวลัยลักษณ์